این چشمه که چشمه ثریا نام دارد سر چشمه ی رودخانه رند است.
..............................................................................
رندی