وقتی وارد رند می شوید تابلویی می بینید که نوشته (تفرجگاه رند) ولی وقتی واردش می شوید
میبینید که واقعا اینجا فرا تر از یک تفرجگاه است.
..........................................................................................................
امین رندی(نظر بدین)