اینجا جاده ی نرسیده به رند است در نزدیکی های ماکو
.................................................................
رندی (نظر بدین)