این عکس پدر بزرگ من است نام او آقای عباس رندی است که به همتش
قمیشلی بولاغ که یکی از بهترین چشمه های رند است و آب گوارایی دارد
از کوه لوله کشی شده ودر اختیار شما قرار گرفته.
...................................................................................
رندی(نظر)