هر وقت اینها را نگاه می کنم یاد بهشت می افتم
..........................................................
نظر بدین