روستای رند در پاییز منظره زیبایی دارد
...........................................................
رندی (نظر بدین)