رند یکی بهترین جا برای عنوان پرندگان شکاری و غیر شکاری است از همین رو شکارچیان زیادی برای شکار به انجا می روند
.........................................................................................................................................
رندی